ЛИЦЕНЦИ И СЕРТИФИКАТИ

Нашата компанија располага сост поребни лиценции сертификати за изршување на дејноста - Меѓународен транспорт.

Сертификат за превоз

Издаден од Министерство за транспорт и врски на 18.06.2009

Лиценца за дејност

Издадена од Министерство за транспорт и врски на 18.06.2009

Повеќе информации:

+389 71 678 343 / +39 32 95 366 958

contact@metaktrans.mk

Scroll to top